Vertrouwenspersoon


"(Gezamenlijk) bewegen en sporten levert een positieve bijdrage aan lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. (‘gezondheid’)"

Vanuit dit statement wil ASV haar bestaansrecht in de regio rechtvaardigen en inhoud geven. Dat wil zij in de breedte, maar ook in de diepte. In de breedte door zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen en in de diepte door jeugdig talent verder te ontwikkelen.

ASV wil niet slechts een accommodatie zijn waar gesport wordt; ze wil de sporters, trainers, vrijwilligers en ouders/begeleiders verbinden door middel van betrokkenheid met elkaar.

ASV streeft er naar dat alle leden ontspannen en met veel plezier kunnen sporten; je veilig voelen is daarbij een voorwaarde! Hiervoor zetten alle trainers en vrijwilligers zich volop in. Er kunnen echter soms situaties voorkomen waarin er mogelijk toch sprake is van een onveilig gevoel of grens overschrijdend gedrag. Aangezien dit meestal gevoelige onderwerpen betreft is er een vertrouwenspersoon die u als lid of ouder/begeleider kunt benaderen.

Wie kan een klacht indienen?

Alle leden en vrijwilligers (ook als die geen lid is) van ASV Eibergen kan een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon(VCP). Natuurlijk geldt dit ook voor ouders/opvoeders van onze jeugdleden.

Geheimhouding

Iedereen die op de hoogte is gebracht van feiten  met betrekking tot een (mogelijk) geval van “ongewenste omgangsvormen” is verplicht tot geheimhouding; tenzij met uitdrukkelijk akkoord van de aanklager. Namen worden pas vermeld in de rapportage of anderszins als dat naar het oordeel van de VCP noodzakelijk is. De gegevens worden veilig opgeslagen en, desgewenst, na afhandeling van de klacht overhandigd aan de indiener.

Hoe werkt de procedure?

Als u een klacht hebt, of het vermoeden van een ongewenste situatie kunt u áltijd de VCP benaderen; hetzij via mail, hetzij telefonisch. De VCP bepaalt, aan de hand van de gangbare voorschriften en normen of de situatie dermate ernstig is dat vervolgstappen moeten worden genomen en gaat ermee aan de slag in een volgende fase. Dit staat uitgebreider omschreven in het “Protocol voor een veilige sportomgeving”.

Begripsomschrijvingen

Van “ongewenste omgangsvormen” is sprake bij: directe of indirecte uitingen in woord, gebaar of anderszins, die door een persoon als ongewenst wordt ervaren en waarvan de ‘pleger’ redelijkerwijs kan weten dat iemand dat ongewenst vindt. (zoals pesten of (seksuele) intimidatie.

 • Onder aanklager wordt verstaan: een persoon die zich met een klacht tot de VCP wendt
 • Onder aangeklaagde wordt verstaan: diegene over wiens gedrag een klacht is ingediend.
 • Onder vertrouwenspersoon wordt verstaan: diegene die de eerste opvang van de aanklager verzorgt, zodra een klacht wordt ingediend of overwogen.

Verantwoording vertrouwenspersoon:

De VCP is voor haar specifieke taak alleen verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van ASV. Zoals hiervoor al gesteld gebeurt dit anoniem, tenzij het volgens de VCP absoluut niet anders kan en dan altijd met medeweten van de indiener.

Taakgebieden vertrouwenspersoon:

 • Opvang, advisering en begeleiding van de aanklager;
 • Het eventuele overleg met het dagelijks bestuur van ASV;
 • De aanklager behulpzaam zijn op alle manieren die redelijkerwijs verwacht mogen worden;
 • Het verstrekken van informatie aan een eventuele bemiddelaar als betrokkene bemiddeling zinnig acht;
 • Het eventueel doorverwijzen naar een andere (externe) hulpverleningsinstantie;
 • Het bieden van eventuele nazorg aan aanklager;
 • Het onderhouden van contacten met de verschillende onderdelen binnen ASV;
 • De VCP is bevoegd tot het inwinnen van informatie, echter nooit verder dan nodig is voor de klacht;
 • Er worden door de VCP alleen handelingen verricht met instemming van de aanklager.

Toegevoegd aandachtsgebied van de vertrouwenspersoon van ASV Eibergen:

In het kader van het project ‘Doe mee met ASV!’ is de VCP het eerste aanspreekpunt van mensen die om een of andere reden niet in staat zijn om lid te worden van ASV. Of dat nu komt door financiële- of andere redenen, zoals vervoer o.i.d. Hiertoe heeft ASV een fonds opgericht voor financiële ondersteuning.

U kunt zich aanmelden bij de VCP en deze kijkt in eerste instantie naar “voorliggende voorzieningen” (i.s.m. VoorMekaar Berkelland)

Als deze voorliggende voorzieningen ontoereikend blijken, kan de VCP autonoom besluiten om een ruimere regel te hanteren en het fonds “MEEDOEN!” inzetten. Ook deze taak van de VCP valt onder strikte geheimhouding.

Contactgegevens
Vertrouwenspersoon: Gedien Slotboom
Email: vcp@asveibergen.nl
Telefoon: 06-22669769